ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ကိေလသာကင္းစင္ ဘုရားရွင္ ~ pyidawoo

Pages

Thursday, August 19, 2010

ကိေလသာကင္းစင္ ဘုရားရွင္

... (မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

...ငါ၏ကုိယ္တြင္ ေလာဘ ဝင္က
ဝင္လာ ေလာဘ အႏိူင္ရေအာင္
ေလာဘ ကင္းစင္ ဘုရားရွင္ကို
ငါလွ်င္ ၾကည္ညိဳမိပါ၏။

ငါ၏ကုိယ္တြင္ ေဒါသဝင္က
ဝင္လာ ေဒါသ အႏိူင္ရေအာင္
ေဒါသ ကင္းစင္ ဘုရားရွင္ကို
ငါလွ်င္ ၾကည္ညိဳမိပါ၏။

ငါ၏ကုိယ္တြင္ ေမာဟ ဝင္က
ဝင္လာ ေမာဟ အႏိူင္ရေအာင္
ေမာဟ ကင္းစင္ ဘုရားရွင္ကို
ငါလွ်င္ ၾကည္ညိဳမိပါ၏။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More