ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ျပည့္စံုေအာင္ ~ pyidawoo

Pages

Friday, August 6, 2010

ျပည့္စံုေအာင္

...ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည့္စံု ျပီးေျမာက္ေအာင္~~~

...၁) အာရမၻဝီရိယ- တစ္ေနေနရာကေန သယ္ေဆာင္ယူလာသလုိ စေရာက္လာ ရွိလာ ျဖစ္လာတဲ့ အစမွာျဖစ္တဲ့ ဝီရိယမ်ဳးိ။ ဒီဝီရိယက ဘုန္းၿကီးတုိ. လူမ်ဳးိေတြမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျဖစ္မ်ားတယ္ လုိ. ေျပာၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းရွိၾကတဲ့ အျဖစ္မ်ားၾကတဲ့ ဝီရိယပါ။ ဒါေပမယ့္ အခက္အခဲေတြ.ရင္ တြန္.သြားလုိ. ေရရွည္မခံလို ဟုန္းခနဲေတာက္ၿပီး ဝုတ္ခနဲၿငိမ္းတဲ့ ေကာက္ရိုးမီးလို လံု.လမ်ဳးိလို. တင္စား ေျပာၾကတယ္မဟုတ္လား။ ဒီဝီရိယမ်ဳိးနဲ.ေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည့္စံု ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ. မျဖစ္နူိင္ပါဘူး။

၂) နိကၠမဝီရိယ-ခါတြက္ထုတ္ပစ္သလို ဆန္.က်င္ဘက္ေတြကို တြန္းလွန္ႏူိင္တဲ့သတၱိမ်ဳိးနဲ. ျပည့္စုံတဲ. ၾကံ.ၾကံ.ခံတဲ့ ဝီရိယမ်ဳိး။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အစေလာက္ ဘယ္ဟာမွ မနိမ့္ပါ မလြယ္ပါဘူး။ တက္ေလ ျမင့္ေလ နက္ေလ ခက္ေလပါပဲ။ အဲဒီအခါမ်ဳိးမွာ တြန္.မသြားဘဲ အေၾကာက္တရားကို ကိုင္လႈပ္ ေျခာက္ျခားႏူိင္တဲ့ အခက္အခဲကို ၾကံ.ၾကံ.ခံႏူိင္တဲ့ ဒီ နိကၠမဝီရိယဝီရိယမ်ဳိးရွိမွ လုပ္သမွ်ကို ခရီးေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိူင္ၾကမွာပါ။ ဒီဝီရိယမ်ဳးိ ၾကေတာ့ ဘုန္းႀကီးတုိ. လူမ်ဳိးေတြမွာ သိပ္မရွိၾကဘူး။ အျဖစ္နည္းတယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခုကို ခရီး ေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိူင္တဲ့သူက လူနည္းစု ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။

၃) ပရကၠမ ဝီရိယ- ေရွဆံုးက စျဖစ္လုိက္တဲ့ အာရမၻဝီရိယကေနစ (ေကာက္ရိုးမီးလုိ မဟုတ္ဘဲ) ေနာက္ေနာက္ အစဥ္မျပတ္ အဆက္မျပတ္ တရစပ္ အားထုတ္ႏူိင္တဲ့ ဝီရိယမ်ဳးိ။ စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ႏူိင္တဲ့ သတၱိရွိလို “စြဲ” လို. ေျပာရာက “ဇြဲ” ဆုိတဲ့ စကားျဖစ္လာတယ္လုိ. ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီဇြဲဆိုတဲ့ ပရကၠမ လုံ.လဝီရိယမ်ဳိးအထိ ဝီရိယ သံုးမ်ဳိးလံုး စံုမွ အရာရာ ခရီးေရာက္ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ၾကမွာပါ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည့္စံုေအာင္ ဝီရိယ သံုမ်ဳးိ အစံုေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။

အာရမၻ နိကၠမ နဲ. ပရကၠမ တဲ့ သံုးျဖာ

မ်ားသတၱာ သိဒၶိၿပီးေအာင္ ပြားၾကေစရာ

တို. အမ်ဳိးသား ေရႊျမန္မာ

ကိုးကြယ္တာ ရတနာသံုး ေပမို.

ေလာင္းျမတ္စြာ ပါရမီခရီးကို

စံျပဳကာ နည္းယူမွီး ၾကပါစို.ကြယ္~~~

ပြားေစရာ ဝီရီယ သံုး ကို

စိတ္ႀကီးဝင္ အားကုန္ရုန္းမယ္

“က်ဳံးလုိက္ေရႊဘုန္း“။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More