ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ Someone from Tokyo asked me ~ pyidawoo

Pages

Tuesday, July 6, 2010

Someone from Tokyo asked me

Maung Burmar December 11 at 1:35am
if i do good deed, why i can not get good thing.that is wrong thing of buddha saying. why did he liemyanmar buddhist people.understand little monk? then I answered;

then I answered;

Ashin Pandicca December 11 at 8:21pm

Someone who is too stupid to know what he or she does is good or bad.Those who are with great understanding, they know what the truth is.Born bloody fool was born with a sharpen knife in his mouthand cutting himself by it and going down to the hell.Who is responsible for that?

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More