ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ. ပထမအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝး ~ pyidawoo

Pages

Friday, February 11, 2011

မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ. ပထမအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝး

... ပထမအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေရး

... 2011년 2월 12일 토요일
“မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ႕ စံုညီအစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဆုိၿပဳတင္ၿပၿခင္း”
၁။ အဖြဲ႕၏ အေၿခခံမူဝါဒ
၂။ အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
၃။ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္
(က) ၿမန္မာႏိုင္ငံ
ၿမန္မာၿပည္အတြင္း ပညာေရး ၊က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ အျခားအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ) ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
အဖြဲ.ဝင္မ်ား၏ အလုုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ေၿဖရွင္းေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရးေထာက္ပံံ့မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေထြြေထြ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

၁။ မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ႕၏အေၿခခံမူဝါဒ
အဖြဲ႕စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က တင္ျပခဲ့ေသာ အေၿခခံမူၾကမ္းကို ၿပန္လည္ ေဆြးေႏြးရန္
(မူၾကမ္းကို ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ၌ ပူးတြဲ တင္ျပပါသည္။)

၂။ မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
အဖြဲ႕ၾကီးကို က်စ္လစ္ခိုင္မာ အရွည္တည္တံ့ေစမည့္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ၿပည့္စံုေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု ၿဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးေပးၾကပါရန္။

အဆိုၿပဳခ်က္
(က) ၀န္ေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿခင္း
နယ္ေၿမအလိုက္ ၀န္ေဆာင္မႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ၿခင္း
ဥပမာ- ဖူဆန္၀န္ေဆာင္မႉး၊ ကင္မ္ဟဲ၀န္ေဆာင္မႉး၊ ဂြမ္ဂ်ဴးဝန္ေဆာင္မႉးစသည္္၊ ထို႔အၿပင္ စည္းရံုးေရးဝန္ေဆာင္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္၊ စာရင္းစစ္ဝန္ေဆာင္၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ေဆာင္၊ (ၿမန္မာၿပည္ အသြား/ အၿပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူေရးစသည္အပါအဝင္)။
၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) သံုးဦး တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္

(ခ) အဖြဲ႕ဝင္အၿဖစ္ လက္ခံၿခင္းႏွင့္ရပ္စဲၿခင္း
အဖြဲ႕ဝင္ပံုစံ ၿဖည့္စြက္တင္သြင္လွ်င္ ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ (စံုညီအစည္းအေဝးမွ ေရြးေကာက္ တင္ေၿမွာက္ထားေသာ)သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေၿမဝန္ေဆာင္မႉးက လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ၿပဳေပးၿခင္းၿဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္ လက္ခံသြားၾကမည္။
(လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာ/ေမးလ္ၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း) ဝန္ေဆာင္ တစ္ဦးဦးထံသို႕သီးၿခား အေၾကာင္းၾကား ထားၿခင္း မရွိဘဲ သံုးလဆက္တိုက္ အဖြဲ႕ဝင္ လစဥ္အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဖြဲ႕ အေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမွဳ မရွိေတာ့ဟု ယူဆသၿဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အၿဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္သည္ဟု ယူဆပါမည္။
အဖြဲ႕၏ဂုဏ္သိကၡာကို ပ်က္ၿပားေစေသာ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္သူ၊ အဖြဲ႕၏ မူဝါဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေဖာက္ဖ်က္ေက်ာ္လြန္၍ အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္အၿဖစ္မွ အလို အေလ်ာက္ ရပ္စဲၿပီးဟု ယူဆပါမည္။

(ဂ) အက်ိဳးခံစားခြင့္
အဖြဲ.ဝင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေစရန္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အဖြဲ႕၀င္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္သူ၊ အဖြဲ႕၀င္ သက္တမ္း (၂/၃)ႏွစ္ ၿပည့္ၿပီးသူျဖစ္ပါက ကိုရီးယားတြင္သာမက အမိေျမ၌လည္း အဖြဲ႕၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိေစႏိူင္္ရန္။

(ဃ) အၿခားလိုအပ္သည္မ်ား အၾကံေပးရန္

၃။ မဇၥ်ိမယာနအဖြဲ.၏ လုပ္ငန္းစဥ္

(က ) ၿမန္မာၿပည္၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ၿမန္မာၿပည္အတြင္း ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ား
- လက္ရွိတြင္ ကေလးအဟာရ ႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
- မဂၤလာဗ်ဴဟာတြင္ ပညာေရး ပေဒသာပင္ အလွဴေငြ စိုက္ထူလ်က္ရွိပါသည္။
- ၿမန္မာၿပည္သို့ ေခတၱအလည္ၿပန္သူမ်ား ၊ အၿပီးၿပန္သူမ်ား သည္ အဖဲြ.ႏွင္ ့ ဆက္သြယ္၍ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကေလးအာဟာရႏွင့္ ပညာေပး လူငယ္ဖြံ.ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
- မဂၤလာဗ်ဴဟာတြင္ ပညာေရး ပေဒသာပင္ေငြ လွဴဒါန္းေပးၿခင္း
- အၿခားအၾကံဥာဏ္မ်ား တင္ၿပေဆြးေႏြးဆံုးၿဖတ္ၿခင္း
- ရံပံုေငြ အင္အားေတာင့္တင္းလာလွ်င္
~ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္
~ အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာၿဖင့္ (အာမခံရွိသူမ်ားကို) ေငြအရင္းအႏွီးေပးရန္
အၿခားလိုအပ္သည္မ်ား အၾကံၿပဳရန္

(ခ)(ကိုရီးယား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္)
အဖြဲ႕သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ေၿဖရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမွဴေရး၊ ပညာေရး၊ ေထာက္ပံံ့မွူမ်ား
၁) အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးႏွင္ အခက္အခဲမ်ား ေၿဖရွင္းေရး
- အသင္းမွ (노동부)ရံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စက္ရံုမ်ားကို စံုစမ္းထားရွိၿခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးၿခင္း။
- အလုပ္ရွာေနခ်ိန္အတြင္း နားေနရန္အခန္း၊ စားစရိတ္ကို အဖြဲ.မွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း ႏွင့္အညီ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္၊ (ၿပည္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ဘုရားမွ ထုိက႑ အတြက္ လစဥ္ အလွဴေငြ(၁)သိန္း ပါ၀င္မတည္)။
ဥပမာ - ကင္မ္ဟဲတြင္ အသင့္အသံုးျပဳႏိူင္ေသာ (GV)ရွိေနၿပီး ၿဖစ္သည္။ ဂြမ္ဂ်ဴးတြင္ အခန္းလိုမလို စဥ္းစားရန္၊
- ၿမိဴ့ၾကီးမ်ားတြင္ မဇၥ်ိမယာန အဖြဲ.၏ ရံုးခန္းမ်ားထားရွိႏိူင္ပါက အခက္အခဲမ်ားကို ပို၍
ကူညီေၿဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

၂) က်န္းမာေရး
- အဖြဲ.ဝင္သည္ မက်န္းမာ၍ေသာ္၎၊ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၍ေသာ္၄င္း ေဆးရံုတက္ရလွ်င္- လူုနာေစာင့္ လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြ သတ္မွတ္ေပးသင့္/မသင့္
- ေဆးကုသစရိတ္ ေငြ(၅)သိန္း သတ္မွတ္ခဲ့လွ်င္ အနည္းအမ်ား ဆံုးၿဖတ္ေပးရန္
-က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အၿခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား အၾကံဥာဏ္ေပးရန္

၃) ပညာေရး
-အဖြဲ.ဝင္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား ၊ စကားေၿပာသင္တန္းမ်ား (English/Korean)၊ ဥပေဒသင္တန္း ႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး သင္တန္းစသည္မ်ားကို အဖြဲ.ဝင္မ်ား လိုလားပါက သင္တန္း ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
-အဖြဲ.မွ သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ား ထားရွိ၍ သင္တန္းမ်ားကိုၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲရန္

*အဖြဲ.ဝင္မ်ား၏ ထူးခၽြန္ေသာ သား/သမီးရင္းမ်ား ၊ ညီအကို၊ေမာင္ႏွမအရင္းမ်ားကို ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္
ဥပမာ - (၁၀)တန္းကို ဂုဏ္ထူးမ်ားၿဖင့္ ေအာင္ခဲ့လွ်င္ ဆုခ်ေပးရန္ ၊ ကိုရီးယားႏို္င္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ တက္လိုလွ်င္ ကူုညီေပးရန္/ -ေက်ာင္းတက္လွ်င္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္မ်ား

၄) လူမႈေရး
-အဖြဲ.ဝင္မ်ား၏ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ၊ အားကစားပြဲမ်ား ၊ ခရီးထြက္ၿခင္းမ်ားကို အဖဲြ.မွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္
-အဖဲြ.သား/သူမ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသူ/သား လက္ထပ္ခဲ့လွ်င္ မဂၤလာပြဲ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရး ႏွင့္ လက္ဖြဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
-အဖြဲ.ဝင္မ်ား နာေရးၿဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးရန္


“မဇၥိ်မယာန အဖြဲ.(မူၾကမ္း)”

အဖြဲ.၏ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ျမတ္္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္္ႀကီး ညႊန္ျပသည့္ ဒုကၡကင္းရာ
နိဗၺာန္ကို ပန္းတုိင္ထား၍ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို လမ္းစဥ္ အျဖစ္ ခံယူလ်က္ ပါရမီ ျဖစ္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္း
မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ က်င့္သံုးရြက္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္း ပါသည္။

အဖြဲ.၏ အမည္။ ။ မဇၥိ်မယာန (မဂၢင္ရွစ္ပါး မဇၥ်ိမလမ္းစဥ္ ယာဥ္ေတာ္ႀကီး)
ORGANIZATION FOR PRACTICAL MIDDLE WAY (OPMW)

အဖြဲ.၏လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး မည္သည္႔
အေရးမဆို ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ပညာသည္သာ အခရာျဖစ္သည္။ “ပညာသမာ အာဘာ
နတၳိ” ဘုရားေဟာလည္းရွိသည္။ “ဆင္းရဲျခင္းမွ ထြက္ရပ္လမ္းသည္ ပညာေရးသာျဖစ္သည္”ဟူေသာ
ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသန ရလဒ္မွန္မ်ား သည္လည္း အထင္အရွား ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အနာဂါတ္သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ပညာရည္ေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ ပညာပါရမီေျမာက္
ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပဓာနျပဳ၍ ဆက္စပ္ရာရာ က်န္းမာေရး လူမွဳေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လုပ္ငန္းတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အေနအားျဖင့္ အားၾကိဳး မာန္တက္
ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္။
အဖြဲ.ဝင္ အရည္အခ်င္း။ ။ စိတ္ထားေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္ေကာင္း၊ အေတြး
အေခၚေကာင္း၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ/ျဖည့္ဆည္းသူမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

အၾကံျပဳလႊာေရးရန္………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အခ်က္ကိုမဆို အသင္းစံုညီ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ႏွဳတ္ပယ္ ျဖည့္စြက္ႏူိင္သည္။
အသင္းဖြဲ.စည္းပံု၊ အသင္းစည္းကမ္း၊ အသင္းရံပံုေငြ၊ အသင္းတိုက္ျဖစ္ေျမာက္ေရး စသည္ကိုလည္း အညီအညြတ္ စည္းေဝးတုိင္ပင္၍ ဆရာေတာ္၏ ၾသဝါဒကိုခံယူၿပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More