ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဘူဂေယာင္းတကၲသိုလ္ ပညာသင္ဆု အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ျပည္ေတာ္ဦး ျမန္မာ-ကိုရီးယား လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပေနစဥ္ ~ pyidawoo

Pages

Wednesday, May 8, 2013

ဘူဂေယာင္းတကၲသိုလ္ ပညာသင္ဆု အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ျပည္ေတာ္ဦး ျမန္မာ-ကိုရီးယား လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပေနစဥ္


ဘူဂေယာင္းတကၲသိုလ္ ပညာသင္ဆု အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ျပည္ေတာ္ဦး ျမန္မာ-ကိုရီးယား လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပေနစဥ္ (2 photos)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More