ျပည္ေတာ္နိဗၺာန္ဦးမဂၢံျပည္ေတာ္ဦးက မဂ္ရွစ္တန္ေရႊျပည္နိဗၺာန္ဆုိက္ေရာက္ရန္ျပည္ေတာ္ဦးတဲ့ မဂ္လမ္းမွန္ေရႊျပည္ေတာ္နိဗၺာန္နန္းကုိလမွန္းဆေမွ်ာ္ျမင္ဦးအစ မဂ္ရွစ္အင္ျပည္ေတာ္ဦးမဂ္လမ္းစဥ္ကုိေရႊဘုန္းရွင္ တြင္တြင္ပြားၾကပါစုိ႔ေလး...။ ဂြမ္ဂ်ဴး လစဥ္တရားပြဲ (၁၂-၆-၁၁) ~ pyidawoo

Pages

Thursday, May 19, 2011

ဂြမ္ဂ်ဴး လစဥ္တရားပြဲ (၁၂-၆-၁၁)

အာဟာရဒါနႏွင့္ ဓမၼဒါန
...လစဥ္ ဂြမ္ဂ်ဴးတရားပြဲကို ခီလ္ဆန္းင္ဆာ၌ က်ငး္ပၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလ တရားပြဲကုိ ျမန္မာဒကာမ်ား စုေပါငး္ ဆြမ္းကပ္ အလွဴျပဳလုိသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားလာပါသျဖင့္ ဒကာမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ စက္ရံု၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More